Cookie kezelési tájékoztató

Cookie-k (websütik) használata a http://hssz.hu weboldalon

A tájékoztató célja a http://hssz.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) látogatójának (a továbbiakban: Felhasználó) informálása arról, hogy a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr (továbbiakban: Adatkezelő) honlapja milyen cookie-kat alkalmaz.

1. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr

Képviseli:

Levelezési cím: 9027 Győr, Avar utca 3.

Honlap: http://hssz.hu

E-mail: titkarsag##kukac##hssz-gyor.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő 

dr. E. Simon Katalin Ráhel (Cím: 9021 Győr, Városház tér 1., E-mail: adatvedelem##kukac##gyor-ph.hu )

3. A cookie-k alkalmazásának általános célja

A cookie (websüti) a böngészőprogramok által a Honlap megbízásából tárolt adatcsomag. A sütiket maga a honlap hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó számítógépén vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Többek között információt tárolhatnak a böngészésre használt eszköz paramétereiről, a Felhasználó esetleges egyéni beállításairól, korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön. A tárolt adatok révén a Felhasználónak megfelelő beállítású lap töltődik be.

A honlap a cookie-k alkalmazásával interaktív módon tud működni, illetve felhasználó azonosítás nélküli látogatottság mérés történik.  

4. A cookie-k típusai

1. Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a Felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik. Ezek elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez.  

2. Használatot támogató, funkcionális és kényelmi cookie: ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlap megjegyezze, milyen működési módot választott (pl. elfogadta a cookie tájékoztatót és a kereső listában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Az a célt szolgálja, hogy következő látogatás alkalmával ne kelljen újra elfogadni a cookie tájékoztatót, vagy beállítani, milyen rendezési elv szerint lehessen megtekinteni az oldal tartalmait. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül a honlap kevésbé gördülékenyen, de működhet. Ezek a cookie-k személyes adatokat nem rögzítenek, kizárólag egy azonosítószám kerül tárolásra, melyből az oldal értesül, hogy a cookie tájékoztató korábban már elfogadásra került. A kényelmi cookie-t a kliens gép böngészője tárolja meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Felhasználó meglátogatja a Honlapot. 

5. Az adatkezelés és a cookie-k használatának jogalapja 

A szükséges, munkamenet sütik esetén a sütik használata közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, figyelemmel a GDPR 6. cikk e) pontjára, továbbá az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 5. §-ára, az ezen törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, illetve a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet 3. számú melléklete szerinti elvárásokra. 

A funkcionális, illetve kényelmi sütik használatára a GDPR 6. cikk a pontja szerint az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, amit az oldalon elhelyezett bejelölés révén tud megtenni, illetve elutasítani a Felhasználó. A Felhasználó a cookie-k elfogadásával is teljesen biztonságosan használhatja a Honlap szolgáltatásait.

6. A sütik működése:

A Honlap megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, a Felhasználó által a honlapon megadott beállítások, a meglátogatott oldalak és az azokon eltöltött idő. 

A weboldal üzemeltetője nem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. 

Személyes adatok nem jutnak a sütik alkalmazása révén adatkezelő birtokába.

7. A Honlap által használt cookie-k, a cookie-k alkalmazásának, illetve az adatkezelés célja és időtartama:

7.1. Az alkalmazás és adatkezelés célja: a Honlap megfelelő működésének biztosítása (munkamenet sütik esetén), illetve egyéb sütik esetén statisztika, az egyes felhasználók megkülönböztetése, látogatásszámlálás, az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint. Az elhelyező a Honlap.

7.2. A használt cookie-k, és azokra vonatkozó részletes információk jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében találhatók. 

A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az alábbi linken olvashat: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Amennyiben nem kívánja valamennyi a Google Analytics által alkalmazott süti alkalmazását megtiltani, úgy az alábbi linken elérhető beállításokkal korlátozhatja az adatkezelést: https://policies.google.com/technologies/cookies

7.3. A jelenlegi modern böngészők engedélyezik a cookie-k beállításainak módosítását. Egyes böngészők alapértelmezettként elfogadják a cookie-kat, de ez a beállítás módosítható, hogy a jövőben a Felhasználó megakadályozza az alapértelmezett, automatikus elfogadást. Átállás esetén a böngésző minden esetben felajánlja a cookie-k beállításának választási lehetőségét. 

Mivel a cookie-k célja a honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása valamint megkönnyítése, a cookie-k, illetve egy részük letiltása esetén az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy a honlapra látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. Ebben az esetben a weboldal a tervezettől eltérő módon működhet a böngészőben.

8. Biztonság és tárhelyszolgáltató 

A Felhasználó a cookie-k elfogadásával is teljesen biztonságosan használhatja a Honlap szolgáltatásait. A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik a Honlap biztonságos használatáról, védi többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Tárhelyszolgáltató: Infoartnet Kft. (cím: 9025 Győr, Somos u. 1., Telefon: +36 96 415 799, E-mail: info@infoartnet.hu, Honlap: www.infoartnet.hu)

9. Adattovábbítás 

A cookie-k működtetése révén Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít.

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezeléssel kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

11. A Felhasználót megillető jogok 

a.) Hozzájárulás visszavonása: A Felhasználó jogosult arra, hogy a funkcionális és kényelmi sütik alkalmazásához adott hozzájárulását – a sütik működése által lehetővé tett keretek között - bármikor visszavonja, a beállítások módosítása révén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt működő sütik jogszerű alkalmazását.

b.) Felhasználó az Adatkezelőtől az I. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatát.

c.) Felhasználó személyes adata helyesbítését (módosítását), kiegészítését, törlését, az adatkezelés korlátozását az adatok természetére figyelemmel nem kérheti, és nem is tiltakozhat az adatkezelés ellen.

d.) Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a Felhasználót legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. 

e.) Jogorvoslathoz való jog: 

Panasztételhez való jog: amennyiben a Felhasználó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) fordulhat. A Felügyeleti hatóság elérhetőségei: székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 1 391-1400, honlap: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog: amennyiben a Felhasználó megítélése szerint személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogszabály szerinti jogait, akkor pert indíthat, melynek során a bíróság soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerint a perre a Győri Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

Jelen tájékoztató kiadásának időpontja: 2023. 10. 13.